1. Toepasselijkheid

§ Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de study conference Toekomst van werk die  op donderdag 11 juni 2015 wordt georganiseerd.

§ Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

§ Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2. Definities

§ De organisatoren: dNHacademy, HR community en Zipconomy namens deze treedt op dNHacademy

§ De deelnemers: de individuele aangemelde deelnemer aan het Toekomst van werk en de sponsoren

§ De conference: de study conference die door dNH academy  wordt georganiseerd voor de deelnemers en sponsors op donderdag  11 juni 2015.

§ De registratie: de aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van dNH academy aan de conference door middel van verzending van het aanmeldingsformulier op de website www.denijsheijnen.nl of www.toekomstvanwerk.nl

3. Registratie

§ De registratie voor de conference vindt plaats door middel van een door (of namens) de deelnemer volledig

ingevuld aanmeldformulier dat via internet door (of namens) de deelnemer is verzonden en

is ontvangen door de organisator.

§ Organisator bevestigt zo spoedig mogelijk per e-mail de aanmelding. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst voor de conference tot stand.

§ Elke registratie geeft het recht op deelname aan de plenaire sessie van 10.00 tot 16.30, de borrel tot 17.30u  en de catering gedurende de conference.

§ Door het invullen van het aanmeldformulier gaat de deelnemer automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

§ Met een inschrijving via de website www.toekomstvanwerk.nl  of www.denijsheijnen.nl  verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van de geldende voorwaarden en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

§ Het is aangemelde deelnemer toegestaan om, nadat uitdrukkelijk toestemming is verleend door dNH academy, de reservering over te dragen aan derden. In het geval de overdracht binnen de eigen organisatie van de deelnemer plaatsvindt is geen toestemming vereist.

4. Betaling

§ Door het registreren verplicht de deelnemer zich tot betaling van de conferencebijdrage.

§ Na de registratie ontvangt de deelnemer van organisator een factuur voor het betalen van de conference. In de  factuur wordt een betalingstermijn opgenomen waarbinnen betaling plaats dient te vinden.

§ Na ontvangst van de conferencebijdrage door de organisator heeft de deelnemer recht op deelname aan de conference

§ De conferencebijdrage is exclusief btw, tenzij anders vermeldt.

5. Annulering

§ De registratie is bindend. De deelnemer heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren. Annulering vindt plaats per e-mail, of per aangetekende brief. De deelnemer dient de annulering te zenden aan het emailadres van dNHacademy; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  De annulering dient uiterlijk 15 werkdagen voor de geplande datum van de conference door DNHacademy te zijn ontvangen. Vertraging in de verzending en ontvangst van een annulering komt voor rekening en risico van de deelnemer.

Bij annulering tot 15 werkdagen voor het begin van de conferentie is de deelnemer verplicht € 130,00 excl. btw aan administratie- en annuleringskosten en locatiekosten  te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum poststempel c.q. datum  e-mail.

Bij annulering binnen 15 werkdagen voor het begin van de conference is de deelnemer verplicht het volledige deelnemersbedrag te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum poststempel c.q. datum binnenkomst  e-mail.

In geval de deelnemer na het begin van de conference de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de conference deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

§ Indien het evenement niet door kan gaan, bijvoorbeeld door overmacht, zal dNHacademy het bedrag, dat zij van de deelnemer heeft ontvangen voor inschrijving van de conference, aan u retourneren. Eventuele rente en andere kosten zijn voor risico van de deelnemer en worden niet vergoed.  De eerder genoemde administratie- en locatiekosten  € 130,- worden in het geval van overmacht in mindering gebracht op de teruggave van de deelnemersbijdrage.

§ dNHacademy behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de conference te annuleren tot 5 werkdagen voor het begin van de conference en zonder dat dNHacademy gehouden is tot enige schadevergoeding. De deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hier gebruik van maakt, dan wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald.

6. Wijzigingen voorbehouden

§ Organisator spant zich maximaal in om een inhoudelijk kwalitatief goed programma met gekwalificeerde sprekers neer te zetten. Organisator behoudt zich het recht programmawijzigingen aan te brengen en eventuele wijzigingen door te voeren in sprekers voor zover de namen van de sprekers bekend zijn gemaakt bij (potentiële) deelnemers. Deelnemers worden voorafgaand aan de bijeenkomst over eventuele wijzigingen geïnformeerd voor zover tijdig bekend bij de organisatie via de speciale congrespagina op de website www.toekomstvanwerk.nl en/of e-mail.

7. Beperking aansprakelijkheid

§ Organisator sluit iedere aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van de conference of het wijzigen van de datum van de conference uit.

§ Organisator sluit iedere aansprakelijkheid hoe ook genaamd voor schade ontstaan als gevolg van aanmelding, betaling of deelname aan de conference uit.

§ Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot diefstal, vermissing of schade aan of van goederen en/of personen.

§ Roken is niet toegestaan. Het in acht nemen van de brandveiligheid is te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot brandschade en/of schroeischade. Door u en/of uw medewerkers veroorzaakte brandschade of schroeischade zal te allen tijde op u worden verhaald.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Organisator houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen, indien daar aanleiding voor is. Eventuele veranderingen in de geldende algemene voorwaarden zullen op de website van het Toekomst van werk kenbaar worden gemaakt.

dNH academy

Drs Hans Heijnen

Eindhoven 18 februari 2015

KvK : 17266129

BTW/VAT : 821442156 B 01

NL74INGB0006512917